top of page

Men dagen kjem med sol i hø,

med glans på fuglevengjom,

og eg er glad som aldri før...

OLA SETROM - MORGON-MOD

Faunaen i Drivdalen

 

De rike bjørkeliene er karakteristisk for Drivdalen, men her finnes også furuskoger og dalen er omgitt av utstrakte fjellområder. Kombinert med dyrket mark gir dette grunnlag for et rikt dyreliv.

 

Vi finner alle våre fire hjortedyrarter her. På Drivstuvollene kan vi vår og forsommer se rådyr og hjort, noen av dem store kronhjorter. Villreinen streifer om i fjellene på begge sider av dalen. Snøhettastammen, som holder til på vestsida av dalen, er kjent som Europas mest opprinnelige villrein.

 

Norges eneste ville moskus-stamme finner vi i Drivdalsfjellene. I mai og juni trekker mange av dyra ned i bjørkeskogen på vårbeite. Da kan vi se moskus fra vei og jernbane, ja ofte på kloss hold rett på andre sida av elva!

 

Fjellreven er vår mest trua pattedyrart. For om mulig å berge arten er det satt i gang et prosjekt der det oppdrettes kvalper i fangenskap. Kvalpene settes så ut i aktuelle fjellområder. Avlsstasjonen for fjellrev ligger sjølsagt i Drivdalen, og en del av kvalpene settes ut i nabolaget.

 

Fuglelivet i de frodige bjørkeliene er rikt. Her finner vi troster av alle slag, ringtrosten som holder til i skogbandet er en skjønnhet med vakker sang, men akk så ukjent for de fleste av oss! Løvsanger, gulsanger, svart-kvit fluesnapper og meiser av flere slag er sammen med trostene flotte innslag i vårens vare fuglekor. Kongeørna nyter godt av det rike dyrelivet og mulighetene for gode reirplasser i de mange maleriske bergveggene i dalen. I gode år kan opp til fire kongeørnpar legge i vei med hekking i Drivdalen.

 

Oppe på fjellet finner jegerne sine favoritter lirype og fjellrype. På de tørre randene hekker bolltit og fjellerke. På myrene finner trana gode reirplasser og i vierkrattene er den vakre lappspurven med sin rødbrune nakke og melankolske sang et karakteristisk innslag. Her kan vi også støte på den før så sjeldne myrhauken.

I fjellvatnene finner vi en mengde ender. Stokkand, krikkand, stjertand, toppand, bergand, sjøorre og ikke å forglemme den lille havella. Kanskje har Drivdalsfjella den tetteste hekkebestand av havelle i Sør-Skandinavia.

 

Mange av fuglene er avhengige av insektføde så det rike fuglelivet avspeiler også et rikt insektliv. Det finnes faktisk insekter som ikke er kjent fra andre steder enn Drivdalen!

Havella ser ut til å foretrekke vatn og dammer som kryr av det sjeldne krepsdyret tusenbenskreps.

 

Tekst: Simen Bretten

Fauna
Jakt

Jakt

Det er gode muligheter for jakt og fiske i Drivdalen med omliggende fjell. Av jaktbare arter finnes villrein, elg, hjort, rådyr, hare, orrfugel, rype og ender. 

 

Storviltjakt

Villrein

Oppdal Bygdeallmenning har areal både i Knutshø og Snøhetta villreinområder. Utenbygdsboende søkere kan tildeles jakt i Snøhetta villreinområde. Søknadsfrist for reinsjakt er 1. mai.

Snøhetta villreinområde består av to delområder med separate villreinstammer. Oppdal Bygdeallmennings grunn ligger i det østligste av disse. Villreinstammen her teller omtrent 2000 dyr før kalving. Jakttiden er fra og med 20. august til og med 15. september. Normal fellingsprosent for området er ca 50%. Oppdal Bygdeallmenning har fellesjaktavtaler med samtlige rettighetshavere innen Oppdal kommunes del av Snøhetta villreinområde

Villreinstammen  i Knutshø villreinområde teller omtrent 1500 dyr før kalving. Fellingsprosenten for hele området ligger rundt 60 %. Jakttiden er fra og med 20. august til og med 15. september. Les mer på hjemmesidene til Oppdal bygdealmenning.

Elg, hjort og rådyr.

Drivdalen er et eget vald i Drivdalen og Nordskogen  driftsplanområde.  De privateide arealene består av tre jaktfelt:

5A Vinstradalen og Loe utmarkslag16.000 da

5B Tronda – Hammerbekken grunneierlag16.000 da

5C Sætermorka – Drivstua 18.000da

Se liste over lag og foreninger for kontaktpersoner.

Statsskog selger jakt på rein, elg  hjort,  på Kongsvoldutmålet, og på rein og hjort på Drivstuutmålet. For mer info se www.inatur.no

Småviltjakt

Opdal Jæger og Fiskarlag leier retten til småviltjakt på Drivstuutmålet, og på den delen av Hjerkinnutmålet som ligger i Oppdal. Dette terrenget ligger på Østsida av Drivdalen. For kart og mer info se www.ojfl.no

Statsskog selger småviltkort på Kongsvoldutmålet. Hoveddelen av dette terrenget består av Stropelsjødalen og Kaldvelldalen, og ligger på vestsida av Drivdalen. Les mer på www.inatur.no

Vinstradalen og Loe utmarkslag selger også småviltjakt – se Vinstradalen og Loe utmarkslag

Fiske

Fiske

I tjern og bekker i fjellet er fjellørret det dominerende fiskeslaget, men røye og harr finnes også. Terreng under skoggrensa i Drivdalen med sidedaler er stort sett privateid. Oppdal bygdeallmenning eier størstedelen av terrenget over tregrensa. Statsskog eier Kongsvold, Drivstua og Hjerkinn fjellstuers utmålinger. Sistnevnte ligger delvis i Oppdal og delvis i Dovre kommune. 

Fiske i Driva

Driva var en av landets beste lakseelver før lakseparasitten gyrodaktylos salaris infiserte elva. Det pågår nå Gyrobekjempelse i Drivaregionen.

Fiske i fjellet – Oppdal bygdeallmenning

I søndre del av Oppdal bygdeallmennings grunn på østsida av Drivdalen ligger Fisktjønnin. Her er det en liten bestand av ørret av god kvalitet. Letteste adkomst er stien fra Kongsvold Fjellstue opp til skaret mellom Søndre og Midtre Knutshø, hvorfra man kommer rett ned til tjønnene.  Gangtid fra Kongsvold er 2-21/2 time.

Merrabekktjønna ligger like sør for Finnshø, rett øst for Nestavoll (Ved E6 ca 25 kilometer sør for Oppdal sentrum) i Drivdalen. Her er det en noe overtallig bestand av ørret med maksimalvekt rundt halvkiloen. Letteste adkomst til Merrabekktjønna er fra Nestadvoll og opp langs Vårstigen og stien videre via setrene i Vårstigen til tjønna. Turen tar 11/2 -2 timer. Fra Ryin innerst i Vinstradalen er det omtrent 11/2 time å gå til Merrabekktjønn.

Nord på tangen mellom Vinstradalen og Drivdalen ligger Store og Vesle Ristjønn. I begge vatna er det overtallige bestander av røye, samt noe ørret. Til disse vatna går det en sti fra Holsetra (Kartreferanse 32VNQ 335 272) i Vinstradalen og opp dalen nord for Stallhøa. Det er omtrent en times gange opp til Store Ristjønn.

 

Sprenbekktjønna ligger to kilometer sørøst for Ristjønnin. Her er det en liten bestand av ørret.

 

I ”Snøhettaområdet” på vestsida av Drivdalen er det i alt ca 50 fiskevatn. I de fleste vatna finnes det kun ørret, men røye finnes i omtrent 10 vatn. I alle røyevatna er bestandene overtallige, men det tas enkelte store fisker. Regnbueørret ble satt i mange av vatna rundt midten på 1960-tallet, og forekom som reproduserende bestand i et lite vatn (”Potta”) på Ryggen i Åmotsdalen inntil nylig. Undersøkelser foretatt i 2003 og 2004 tyder på at bestanden nå er utdødd eller minimal. 

 

Det er kun en åpen vei som går inn på allmenningens grunn på vestsida. Denne er ved skiferbruddene i Drivdalen, ca 18 kilometer sør for Oppdal sentrum. Bomavgift løses i kasse ved veien like nord for Sæteren gård. Veien har samme avkjøring fra E6 som skiferbruddene. Her kan man kjøre opp til en parkeringsplass ovenfor skoggrensen. Fra parkeringsplassen er det rundt 11/2 time å gå til Tjønnglupen, og 5-7 timer til Åmotsdalshytta.

I de fleste ørretvatna finnes det ørret opp til 1 – 1,5 kilos størrelse. Fisket kan være godt, men som i de fleste fjellvatn kan det være perioder der det er svært vanskelig å ta fisk. Røyevatna er stort sett overbefolket, men det tas enkelte store fisker. I alle eller så godt som alle røyevatna er det også ørret, og enkelte ganger tas det stor ørret i disse vatna.

Fra veien ved skiferbruddene er det gangavstand til Storbukktjønna, Hesthåggåtjønna og Tythøtjønna, som ligger mellom Drivdalen og Åmotsdalen. I disse vatna er det kun ørret. Maksimalstørrelsen er rundt en kilo.

I Tjønnglupområdet er det to vatn med kun ørret; Avundtjønna og Finntjønna. For disse to vatna er det forbud mot bruk av garn for utenbygdsboende fiskere. I de øvrige vatna i Tjønnglupen er det både ørret og røye.

I indre deler av Åmotsdalen er det ørret i Haretjørna, Åmotsvatnet, tjønnene i Grytholet, Langvatnet, Urdvatnet, Veslurdvatnet og Flatbekktjønna. Av disse er det Åmotsvatnet som peker seg ut som det vatnet med størst fisk; her er det skjoldkreps og ørret på flere kilo har blitt tatt der. På grunn av rik næringstilgang kan det være vanskelig å få fisk på stang der. I de indre og vestre deler av Åmotsdalen finnes også flere navnløse småvatn der det er ørret. I Åmotselva er det bra med ørret, men mer sjelden å få fisk over halvkiloen. I Såttjønna er det røye (småfallen) og litt ørret.

I området nord for Åmotsdalen er det ørret i Snøfjelltjønnin. Allmenningsgrensa går gjennom nordre Snøfjelltjønn, men etter avtale med Dindal sameie gjelder begge rettighetshaveres fiskekort i hele vatnet.

Mindre bestander av ørret finnes også i Ståkåtjønn, Hægstøltjønn og Trontjønn. 

I Håmmårbekktjønna og Soløytjønnin er det både røye og ørret. Også i dette området er det ørret i flere av de navnløse småvatna.

For muligheter for overnatting og mer informasjon se hjemmesida til Oppdal bygdealmenning

Fiske i fjellet - Statsskog:

Opdal Jæger og Fiskarlag leier retten til fiske på Drivstuutmålet, Kongsvoldutmålet og på den delen av Hjerkinnutmålet som ligger i Oppdal. Unntatt er Flåmbekken og Elgsjøbekkens nedre del. Fiskekart finnes på OJFL`s hjemmesider.

I mange vann og vassdrag vil du finne fine muligheter til å fiske etter ørret og harr. Sjansen for å få fisk er gode.

I Finnsjøen og Hansatjønna er det røye. I Horrtjønn er det harr. I de andre vann og bekker er det ørret. Elgsjøen, Heimtjønn og Haugtjønnin med tilhørende bekker har meget fin ørret. Her tas jevnlig fisk på over kiloen.

I Store Finnsjøen er fiske tillatt hele året. I de andre vannene er det fredningstid 15. sept. - 15 okt.. Garnfiske er tillatt i Elgsjøen, Heimtjønn og Store Finnsjøen. I Elgsjøen må garnfiskere leie båt, hytte og garnserie.

 

Kongsvoldutmålet byr på et meget godt ørretfiske i flere vann og elvene Stropla og Kaldvella. Letteste adkomst til området er fra Kongsvold fjellstue og stien som går innover Stropelsjødalen.

Kart over fiskemuligheter i Drivdalen.

bottom of page